Podmienky používania - úvodné ustanovenia

1. Predmetom podmienok používania portálu spomienkovo.sk je definovanie podmienok, povinností a práv prevádzkovateľa, návštevníka, registrovaného, či neregistrovaného používateľa portálu spomienkovo.sk. 2. Prevádzkovateľom portálu spomienkovo.sk (ďalej len "prevádzkovateľ") je HEAVY SOFT, spol. s r.o., IČO: 36471003, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, Vložka číslo 12613/P. 3. Návštevníkom portálu spomienkovo.sk (ďalej len "návštevník") je každá fyzická či virtuálna osoba, stroj, robot či program vrátane počítadla, ktorý vstúpil na internetovú doménu www.spomienkovo.sk, na jednu z jeho podstránok, subdomény tretej úrovne, alebo doménu priamo presmerovanú na www.spomienkovo.sk. 4. Registrovaným používateľom portálu spomienkovo.sk (ďalej len "registrovaný používateľ") je každá fyzická či virtuálna osoba, stroj, robot či program, ktorý elektronicky vyplní a odošle riadne vyplnený registračný formulár a zároveň prehlási, že súhlasí s týmito Podmienkami používania stránky spomienkovo.sk a Kódexom portálu. 5. Objednávateľ služieb portálu spomienkovo.sk (ďalej len "objednávateľ") je každá fyzická, právnická či virtuálna osoba, stroj, robot či program, objednávajúci a používajúci služby portálu spomienkovo.sk od prevádzkovateľa.

Pravidlá použitia portálu spomienkovo.sk

1. Používaním stránky www.spomienkovo.sk návštevník prehlasuje, že sa s Podmienkami používania stránky spomienkovo.sk oboznámil, ich obsahu rozumie, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať. 2. Návštevník je oprávnený používať služby stránky spomienkovo.sk výlučne v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, týmito podmienkami použitia stránky, pokynmi prevádzkovateľa, bezpečnostnými pravidlami siete Internet, pravidlami etiky a základnými pravidlami slušného správania sa. 3. Návštevník nie je oprávnený zasahovať do prevádzky a funkčnosti služieb stránky spomienkovo.sk, informácie pozmeňovať alebo inak zneužívať, rovnako nie je oprávnený pokúšať sa získať neautorizovaný prístup k jeho službám. 4. Návštevník akceptuje, že informácie a materiály (vizuálne a textové) zverejnené na stránke spomienkovo.sk nemusia byť vždy aktuálne, presné, úplné a že sa v súvislosti s týmito informáciami a materiálmi neposkytuje žiadna záruka.

Povinnosti registrovaného užívateľa

1. Registrovaný používateľ je povinný vyplniť riadne a pravdivo registračný formulár, vrátane verifikácie reCAPTCHA, na základe ktorého získa prístupové konto do informačného systému stránky. 2. Registrovaný používateľ odoslaním registračného formuláru dáva súhlas prevádzkovateľovi na spracovanie jeho osobných údajov v rámci charakteru jednotlivých služieb. 3. Registrovaný používateľ sa zaväzuje využívať služby stránky spomienkovo.sk výlučne v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, týmito podmienkami využitia portálu, pokynmi prevádzkovateľa, bezpečnostnými pravidlami siete Internet, pravidlami etiky a základnými pravidlami slušného správania sa. 4. Registrovaný používateľ je plne právne zodpovedný za ním publikované informácie na stránke spomienkovo.sk. 5. Registrovaný používateľ prehlasuje, že ním publikované informácie na stránke spomienkovo.sk sú ďalej voľne šíriteľné, pokiaľ sa na ne nevzťahujú autorské práva alebo iné právne normy.

Povinnosti objednávateľa

1. Objednávateľ služieb stránky spomienkovo.sk si objednáva služby z aktuálneho cenníka výhradne elektronicky, čím svojim konaním súhlasí s ochranou životného prostredia. 2. Objednávateľ potvrdením objednávky súhlasí s pravidlami stránky spomienkovo.sk.

Práva prevádzkovateľa

1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne zmeniť znenie týchto podmienok použivania stránky spomienkovo.sk 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek rozšíriť, zmeniť alebo upraviť typ poskytovaných služieb stránky spomienkovo.sk a taktisto prevádzku prerušiť alebo pozastaviť z technických, filozofických alebo iných dôvodov. 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť prístup registrovaného používateľa do informačného systému stránky spomienkovo.sk a ktorémukoľvek návštevníkovi odmietnuť alebo obmedziť prístup na stránke spomienkovo.sk a to bez udania dôvodu. 4. Akékoľvek informácie dodané prevádzkovateľovi prostredníctvom stránky spomienkovo.sk aj jeho e-mailových adries a vstupných formulárov, sa považujú za spoluvlastníctvo prevádzkovateľa, ktorý je oprávnený voľne ich využívať, pokiaľ sa na ne nevzťahujú autorské práva alebo iné právne normy. 5. Všetky autorské a iné práva súvisiace s funkčnosťou, službami, databázami, vizuálnym stvárnením a informačným obsahom služieb patria prevádzkovateľovi.

Obmedzenie zodpovednosti za škodu

1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek priamu, nepriamu alebo následnú škodu, vrátane ušlého zisku, strát alebo výdavkov v súvislosti so stránkov spomienkovo.sk, jej používaním, alebo nemožnosťou použitia, prípadne s jej poruchou, chybou, prerušením prevádzky, napadnutím systému a neautorizovaným pozmenením obsahu. 2. Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za: a. škodu spôsobenú informáciami, ktoré šíria i registrovaní používatelia, vrátane škody spôsobenej informáciami, ktorých šírenie prevádzkovateľ sprostredkoval prostredníctvom stránky spomienkovo.sk b. škodu spôsobenú nesprávnymi alebo neúplnými informáciami, ktoré získal návštevník prostredníctvom stránky spomienkovo.sk c. škodu spôsobenú prezradením alebo zneužitím prístupového hesla d. škodu spôsobenú zmenou týchto podmienok použitia stránky spomienkovo.sk, pozastavením alebo zmenou služby, stratou údajov, ako aj zrušením prístupu registrovanému používateľovi zo strany prevádzkovateľa.

Prehlásenie o spracovávaní osobných údajov

Návštevník stránky spomienkovo.sk prehlasuje, že dáva výslovný súhlas na spracovanie jeho osobných údajov prevádzkovateľovi v informačnom systéme stránky spomienkovo.sk.

Záverečné prehlásenia

1. Vzťahy neobsiahnuté v Podmienkach použitia stránky spomienkovo.sk sa riadia platnými právnymi a zákonnými ustanoveniami Slovenskej republiky. 2. Tieto podmienky používania stránky spomienkovo.sk sú platné a účinné dňom ich zverejnenia. 3. Znenie týchto podmienok používania stránky spomienkovo.sk bolo zverejnené dňa 29.10.2016.

HEAVY SOFT, spol. s r.o. prevádzkovateľ stránky spomienkovo.sk